GDPR policy

Den 25 maj 2018 trädde EU:s Dataskyddsförordning 2016/679, även kallad GDPR, i kraft. Den ersätter den då tidigare personuppgiftslagen PUL och ger dina personuppgifter ett ännu starkare skydd.

Förordningen föreskriver bland annat att alla som har någon form av personuppgiftsregister skall informera de som berörs. Föreningens medlemmar, avtalspartners, med flera omfattas av våra register. Information skall lämnas över vilka uppgifter som behandlas och hur de förvaras och vilka eventuella tredje parter som eventuella uppgifter delas.

Mot bakgrund av ovanstående vill Vall-Hogrän-Mästerby fiber ek förening lämna följande information:

  • Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som föreningsmedlem. Syftet med en sådan behandling är att kunna förse dig med rätt tjänster, fakturera våra kostnader för kollektiva tjänster, underhålla och felsöka din anslutning, informera om driftstörningar, administrerar våra markavtal samt fullgöra vår informationsplikt mot myndigheten Post och Telestyrelsen (PTS).
  • Vi har fått dina uppgifter från det anslutningsavtal som upprättades vid inträdet i föreningen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning i samband med all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är det ingågna anslutningsavtalet. Dina uppgifter kommer att sparas i en databas.
  • De personuppgifter vi behandlar om dig delas med vår kommunikationsoperatör Telia, vår underhållsentreprenör Eltel och BRS i Visby. Personuppgiftsbiträdesavtal finns upprättat med dessa aktörer. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES eller använda dem i någon form av marknadsföringssyfte, reklam, automatiserat beslutsfattande eller profilering. Föreningen tillämpar också strikt sekretess vad gäller samtliga personregister.
  • Personuppgiftsansvariga är ordförande Tage Appelqvist och kassör Thomas Lindgren. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på epost, se hemsida. Du når oss via kontaktuppgifter på hemsidan. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
  • De personuppgifter vi registrerar är:
  • Namn, adress, ev hemadress för delårsboende, fastighetsbeteckning, telefonnummer, epostadress, personnummer, val av kommunikationstjänster, erhållen hårdvara, inbetald insats och betalningshistorik.
  • Registren förvaras digitalt i databas endast åtkomlig för styrelsen. Anslutningsavtalen på papper förvaras i låst dokumentskåp.

 

Vall-Hogrän-Mästerby fiber ek förening 2019-01-20

 


 

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (DSF) eller allmänna dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR efter engelskans General Data Protectiondregulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter. Den hindrar organisationer från att databehandla personuppgifter utan samtycke eller anledning. Förordningen antogs den 27 april 2016 och började gälla fullt ut den 25 maj 2018. Den ersatte då dataskyddsdirektivet (95/46/EG) från 1995.

Den fullständiga benämningen är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Till skillnad från ett EU-direktiv kräver en EU-förordning inte att nationella lagar skapas, utan den gäller direkt i alla medlemsstater och ersätter tidigare nationella bestämmelser. Varje enskild medlemsstat har dock rätten att komplettera förordningen med nationella regler i viss omfattning, till exempel gällande hur ett myndighetsbeslut kan överklagas.

I Sverige ersatte dataskyddsförordningen den äldre personuppgiftslagen (PUL) och den kompletteras i Sverige av den nya lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. SFS 2018:218